ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

Գործունեություն

ÈÔÐ ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ÊàðÐàôð¸
ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ëï»ÕÍí»É ¿ 2004Ã. ÷»ïñí³ñÇ 14-ÇÝ` ¦ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ § ÈÔÐ ûñ»ÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á (³ÛëáõÑ»ïª ÊáñÑáõñ¹) ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÙdzëÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ù³ñÙÇÝÝ ¿:
ÊáñÑáõñ¹Á ջϳí³ñíáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³Ñٳݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ, ¦ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݧ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí (³ÛëáõÑ»ï`úñ»Ýù), ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí:
ÊáñÑáõñ¹Ý áõÝÇ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇݳÝß³ÝÇ å³ïÏ»ñáí ¨ Çñ ³Ýí³Ýٳٵ ÏÝÇù, ¹ñáßÙ³ÏÝÇù, Ó¨³ÃáõÕÃ:
ÊáñÑñ¹Ç ÉñÇí ³Ýí³ÝáõÙÝ ¿ª
ѳۻñ»Ýª È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ (Ïñ×³ïª ÈÔÐ øÌÊ).
éáõë»ñ»Ýª Совет гражданской службы Haгорно-Карабахской Республики (Ïñ×³ïª СГС НКР).
³Ý·É»ñ»Ýª Civil Service Council of the Republic of Nagorno Karabakh (Ïñ×³ïª CSC NKR):
ÊáñÑñ¹Ç ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÝ ¿ª 375000, ù³Õ³ù êï»÷³Ý³Ï»ñï, ê.¸³íÇà 2:
ÈÔÐ ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ÊàðÐð¸Æ β¼ØÀ
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ϳ½Ùí³Í ¿ ÑÇÝ· ³Ý¹³ÙÇóª ݳ˳·³Ñ, ݳ˳·³ÑÇ ï»Õ³Ï³É ¨ »ñ»ù ³Ý¹³Ù:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ å³ßïáÝÇ ¿ Ý߳ݳÏáõÙ ¨ å³ßïáÝÇó ³½³ïáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÁª È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ïÇ Ý»ñϳ۳óٳٵ:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³é³çÇÝ Ï³½ÙÇ, Ý߳ݳÏíáõÙ »Ý í»ó ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ ϳñáÕ »Ý Ý߳ݳÏí»É È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ, áíù»ñ áõÝ»Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, å»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ ¨ ïÇñ³å»ïáõÙ »Ý ѳۻñ»ÝÇÝ:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ å³ßïáÝÝ»ñÁ ѳٳñíáõÙ »Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñ:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ å³ßïáݳí³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ëï³ÅÁ ѳí³ë³ñ»óíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ëï³ÅÇÝ:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ Çñ»Ýó å³ßïáݳí³ñÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ã»Ý ϳñáÕ ½µ³Õ»óÝ»É ³ÛÉ å³ßïáÝ Ï³Ù Ï³ï³ñ»É í׳ñáíÇ ³ÛÉ ³ß˳ï³Ýù, µ³óÇ ·Çï³Ï³Ý, Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ¨ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇó:
ÈÔÐ ø²Ô²ø²òÆ²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ÊàðÐð¸Æ ÈƲ¼àðàôÂÚàôÜܺðÀ
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Áª
³) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ·áñÍÇ í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÙÁ ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ.
µ) ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ ³Ïï»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ ѳٳñ ¹ÇÙáõÙ ¿ ¹³ï³ñ³Ý.
·) ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ÉáõͳñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ѳñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É.
¹) È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ùÝÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ ¨ µáÕáùÝ»ñÁ.
») ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¨ ¹»åù»ñáõÙ í³ñáõÙ ¿ ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ.
½) ѳٳӳÛÝáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÇ Ýϳïٳٵ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ ¦·§ ¨ ¦¹§ Ï»ï»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñÁ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ, ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ ¦·§ Ï»ïáí ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÁ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ÏñÏÇÝ ÏÇñ³é»Éáõ, ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ ¦·§ ¨ ¦½§ ϳ٠¦¹§ ¨ ¦½§ Ï»ï»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅ»ñÁ Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 32-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ ¦»§ Ï»ïáí ݳ˳ï»ëí³Í ϳñ·³å³Ñ³Ï³Ý ïáõÛÅÁ ÏÇñ³é»Éáõ ¹»åù»ñáõÙ.
¿) ѳٳå³ï³ëË³Ý ¨ ³ÛÉ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ÝÛáõûñ.
Á) ѳëï³ïáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ýÇݳÝë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ï³ñ·Á.
Ã) È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ, È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ïÇ ùÝݳñÏÙ³ÝÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÁ.
Å) ÁݹáõÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ ûñ»Ýùáí ݳ˳ï»ëí³Í, ÇÝãå»ë ݳ¨ ëáõÛÝ ûñ»ÝùÇ Ï³ï³ñáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñ.
ų) Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ ûñ»Ýùáí, ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñáí, ¹ñ³ÝóÇó µËáÕ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ¨ Çñ ϳÝáݳ¹ñáõÃÛ³Ùµ ݳ˳ï»ëí³Í ³ÛÉ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ:
3. ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÁ ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝùáí Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÝÇëï»ñÇÝ:
4. ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ϳ½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý-ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³Ï³½ÙÁ:
5. ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ýÇݳÝë³íáñíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç, ÇÝãå»ë ݳ¨ ûñ»Ýùáí ã³ñ·»Éí³Í ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ¨ Ýñ³ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý ¨ å³ñ·¨³í׳ñÝ»ñÇ ã³÷»ñÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ¦È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇݧ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ¨ ³é³çÇϳ ï³ñí³ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ·áñÍÁÝóóÝ ëÏë»Éáõ Ù³ëÇÝ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ïÇ áñáßٳٵ ë³ÑÙ³Ýí³Í ųÙÏ»ïáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ Ï³½ÙáõÙ áõ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ýÇݳÝëÝ»ñÇ ¨ ¿ÏáÝáÙÇϳÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³é³çÇϳ ï³ñí³ Çñ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý Ñ³ÛïÁ (ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ͳËë»ñÇ Ý³Ë³Ñ³ßíÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ):
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý Ñ³ÛïÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÁ ¨ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ݳ˳·ÍáõÙ ¹ñ³Ýó Ý»ñ³éáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ¦È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ § È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí:
È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óí³Í ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý Ñ³ÛïÇ ûñÇݳÏÝ ³é³çÇϳ ï³ñí³ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ݳ˳·ÍÇ Ñ»ï Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí:
ä»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ͳËë³ÛÇÝ Ù³ëáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ͳËë»ñÁ Ý»ñϳ۳óíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ ïáÕáí:
6. ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ϳéáõóí³ÍùÁ, ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³ß˳ïáÕÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÃÇíÁ ¨ ѳëïÇù³óáõó³ÏÁ ѳëï³ïáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á:
7. ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ áñáßáõÙÝ»ñÁ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí »Ýóϳ »Ý µáÕáù³ñÏÙ³Ý ¹³ï³Ï³Ý ϳñ·áí:
8. ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Ý Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³Ù»Ý³ÙÛ³ ѳÕáñ¹áõÙÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí:

ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ

  2015Ã.
  2014Ã.
  2013Ã.
  2012Ã.
  2011Ã.
  2010Ã.
  2009Ã.
  2008Ã.
  2007Ã.
  2006Ã.
  2005Ã.
  2004Ã.

гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇà 2