ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñ


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ-ի փետրվարի 23-ի §Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին¦ N-2 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի ապրիլի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-8 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թ.-ի ապրիլի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցույթային հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին¦ N-10


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի ապրիլի 26-ի §Մրցույթ և ատեստավորում անցկացնելու համար թեստեր կազմելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-9 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի ապրիլի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայողների անձնական գործերը և գրանցամատյանը վարելու կարգը հաստատելու մասին¦ N-11 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի օգոստոսի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցելու և կադրերի ռեզերվից հանելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-14 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թ.-ի օգոստոսի 26-ի §Ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-16 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի օգոստոսի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորում անցկացնող ատեստավորման հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին¦ N-13 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2005թ.-ի սեպտեմբերի 28-ի §Քաղաքացիական ծառայողի ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-185 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2006թ.-ի մարտի 30-ի §Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-95 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2007թ.-ի օգոստոսի 7-ի §Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման, մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով գործուղելու կարգը սահմանելու մասին¦ N- 134 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2012թ.-ի հունիսի 13-ի §Պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հետ առնչվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց հետ կապված քաղաքացիական ծառայության գործընթացների առանձնահատկությունները սահմանելու մասին¦ N-131-Ն


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության 2012թ.-ի հունիսի 13-ի §Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնլու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգր սահմանելու մասին¦ N-132 որոշում
To top

гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
1. ²Ð ÏñÃáõÃÛ³Ý, ·ÇïáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ ëåáñïÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ëåáñïÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï

2. ²Ð ÏñÃáõÃÛ³Ý, ·ÇïáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ ëåáñïÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ѳë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳå»ñÇ µ³ÅÝÇ í³ñÇã

3. ²Ð ²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÇ í³ñã³Ï³½ÙÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ

4. ²Ð ²ëÏ»ñ³ÝÇ ßñç³ÝÇ í³ñã³Ï³½ÙÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ýÇݳÝë³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý µ³ÅÝÇ ·É˳íáñ Ù³ëݳ·»ï-·É˳íáñ ѳßí³å³Ñ

5. ²Ð ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ÅÝÇ å»ï

6. ²Ð ϳ¹³ëïñÇ ¨ å»ï³Ï³Ý ·áõÛùÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÏáÙÇï»Ç ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ýÇݳÝë³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý µ³ÅÝÇ å»ï

7. ²Ð ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý ï»ëãáõÃÛ³Ý å»ïÇ ï»Õ³Ï³É

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. Թումանյան 59