ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñ


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ-ի փետրվարի 23-ի §Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին¦ N-2 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի ապրիլի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-8 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թ.-ի ապրիլի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնող մրցույթային հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին¦ N-10


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի ապրիլի 26-ի §Մրցույթ և ատեստավորում անցկացնելու համար թեստեր կազմելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-9 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի ապրիլի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայողների անձնական գործերը և գրանցամատյանը վարելու կարգը հաստատելու մասին¦ N-11 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի օգոստոսի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցելու և կադրերի ռեզերվից հանելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-14 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004 թ.-ի օգոստոսի 26-ի §Ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-16 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2004թ.-ի օգոստոսի 26-ի §Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորում անցկացնող ատեստավորման հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին¦ N-13 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2005թ.-ի սեպտեմբերի 28-ի §Քաղաքացիական ծառայողի ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-185 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2006թ.-ի մարտի 30-ի §Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին¦ N-95 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2007թ.-ի օգոստոսի 7-ի §Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման, մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով գործուղելու կարգը սահմանելու մասին¦ N- 134 որոշում


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2012թ.-ի հունիսի 13-ի §Պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հետ առնչվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց հետ կապված քաղաքացիական ծառայության գործընթացների առանձնահատկությունները սահմանելու մասին¦ N-131-Ն


  ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության 2012թ.-ի հունիսի 13-ի §Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնլու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգր սահմանելու մասին¦ N-132 որոշում
To top

гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
1. ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ, ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ ¨ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ å»ï

2. ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ÅÝÇ í³ñÇã

3. ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ Ù³ëݳ·»ï

4. ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ïñïë»ñ å³ßïáÝ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳí³ëï³·Çñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ûëï³íáñáõÙ ³ÝóϳóÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ

5. ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¿ÏáÝáÙÇϳÛÇ ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý ¨ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý µ³ÅÝÇ ·É˳íáñ ѳßí³å³Ñ

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇà 2