ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

Ðñ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ

¦ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ§
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. §Քաղաքացիական ծառայության մասին¦ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի 26-Ç Ðú-76 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 4-րդ Ñá¹í³Íի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
§1. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է հետևյալ մարմիններում քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված պաշտոն զբաղեցնող անձանց վրա՝
ա) Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմում.
բ) Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ¦Կառավարության գործերի կառավարչություն§ առանձնացված ստորաբաժանումում.
գ) Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմում.
դ)Արցախի Հանրապետության հանրապետական գործադիր մարմինների աշխատակազմերում.
ե) Արցախի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի աշխատակազմում.
զ) Արցախի Հանրապետության օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմինների աշխատակազմերում.
է) Արցախի Հանրապետության նախարարությունների կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմինների աշխատակազմերում.
ը) Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմերի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմերում : ¦ :

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածում`
1) 1-ին կետի ¦անձանց§ բառից հետո լրացնել ¦,իսկ Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի §Կառավարության գործերի կառավարչություն¦ առանձնացված ստորաբաժանումում՝ Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ- աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի§ բառերը.
2) 3-րդ կետի §անձինք¦ բառից հետո լրացնել ¦,իսկ Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի §Կառավարության գործերի կառավարչություն§ առանձնացված ստորաբաժանումում՝ Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ- աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալը՝§ բառերը¦ :

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 10-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
¦Սույն կետի առաջին պարբերությամբ նախատեսված կարգով և ժամկետում Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարության, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի և շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ եզրակացությունն ուղարկվում է համապատասխանաբար պետական նախարարին, նախարարին, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարին և շրջվարչակազմի ղեկավարին (Ստեփանակերտի քաղաքապետին) : Պետական նախարարը, համապատասխան նախարարը, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարը և շրջվարչակազմի ղեկավարը (Ստեփանակերտի քաղաքապետը) մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակիցներից մեկի վերաբերյալ՝ հիմնավորմամբ, երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում առաջարկություն է ներկայացնում աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող մարմին, որն առաջարկությունն ստանալուց հետո՝ մեկշաբաթյա ժամկետում, ընդունում է պաշտոնում նշանակելու մասին որոշում : § :

Հոդված 4. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
§2. Սույն կետի §ա¦ և §բ¦ ենթակետերով նախատեսված համապատասխան մարմինների քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոններում, իսկ սույն կետի §գ¦, §դ¦, §ե¦, §զ¦, §է¦ և §ը¦ ենթակետերով նախատեսված համապատասխան մարմինների քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն, ինչպես նաև գլխավոր պաշտոնների 1-ին ենթախմբի պաշտոններում նշանակում և այդ պաշտոններից ազատում է՝
ա) Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմում՝ Արցախի Հանրապետության Նախագահը.
բ) Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ¦Կառավարության գործերի կառավարչություն§ առանձնացված ստորաբաժանումում՝ Արցախի Հանրապետության Նախագահը.
գ) Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմում՝ պետական նախարարը, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ կետով նախատեսված դեպքի.
դ) Արցախի Հանրապետության հանրապետական գործադիր մարմնի աշխատակազմում՝ այդ մարմնի ղեկավարը, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ կետով նախատեսված դեպքի.
ե) Արցախի Հանրապետության հաշվեքննիչ պալատի աշխատակազմում՝ հաշվեքննիչ պալատի նախագահը.
զ) Արցախի Հանրապետության օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմինների աշխատակազմում՝ այդ մարմնի ղեկավարը.
է) Արցախի Հանրապետության նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի աշխատակազմում՝ այդ մարմնի ղեկավարը, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ կետով նախատեսված դեպքի.
ը) Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմում՝ շրջվարչակազմի ղեկավարը (Ստեփանակերտի քաղաքապետը), բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ կետով նախատեսված դեպքի :
3.Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարության, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի և շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարին սույն օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի է նշանակում և պաշտոնից ազատում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը :
4. Սույն կետի §ա¦ և §բ¦ ենթակետերով նախատեսված համապատասխան մարմինների քաղաքացիական ծառայության գլխավոր, առաջատար և կրտսեր պաշտոններում, իսկ սույն կետի §գ¦, §դ¦, §ե¦, §զ¦, §է¦ և §ը¦ ենթակետերով նախատեսված համապատասխան մարմինների քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների 2-րդ և 3-րդ ենթախմբերի, առաջատար և կրտսեր պաշտոններում նշանակում և այդ պաշտոններից ազատում է՝
ա) Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմում՝ Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը.
բ) Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ¦Կառավարության գործերի կառավարչություն§ առանձնացված ստորաբաժանումում՝ Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ- աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալը.
գ) Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմում՝ պետական նախարարի աշխատակազմի ղեկավարը.
դ) Արցախի Հանրապետության հանրապետական գործադիր մարմնի աշխատակազմում՝ այդ մարմնի աշխատակազմի ղեկավարը.
ե) Արցախի Հանրապետության hաշվեքննիչ պալատի աշխատակազմում՝ Հաշվեքննիչ պալատի աշխատակազմի ղեկավարը.
զ) Արցախի Հանրապետության օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմինների աշխատակազմում՝ այդ մարմնի աշխատակազմի ղեկավարը.
է) Արցախի Հանրապետության նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի աշխատակազմում՝ այդ մարմնի աշխատակազմի ղեկավարը.
ը) Արցախի Հանրապետության շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմում՝ շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարը : ¦ :

Հոդված 5. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի ¦ա§ ենթակետի §,իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի¦ բառերը փոխարինել § (մարմնի) ¦բառով :

Հոդված 6. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 4-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
§Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարության, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի և շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարի արտահերթ ատեստավորումն անցկացվում է համապատասխանաբար պետական նախարարի, նախարարի, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարի և շրջվարչակազմի ղեկավարի (Ստեփանակերտի քաղաքապետի) պատճառաբանված որոշմամբ : ¦:

Հոդված 7. Օրենքի 20-րդ հոդվածի.
1) 2-րդ և 3-րդ կետերում §ղեկավարի¦ բառից հետո լրացնել §, իսկ Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի §Կառավարության գործերի կառավարչություն¦ առանձնացված ստորաբաժանումում՝ Արցախի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի կառավարության գործերի կառավարչության պետ- աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալի¦ բառերը.
2) 5-րդ կետի §բ¦ ենթակետի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
§Սույն կետով նախատեսված դեպքերում Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարության, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի և շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարի գործուղումը, նրան պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի (մարմնի) և քաղաքացիական ծառայության խորհրդի համաձայնությամբ, համապատասխանաբար իրականացնում են պետական նախարարը, նախարարը, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարը և շրջվարչակազմի ղեկավարը (Ստեփանակերտի քաղաքապետը) : ¦:

Հոդված 8. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
§2. Քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված խրախուսանքները կիրառում է նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը, իսկ Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարության, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի, շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարի նկատմամբ՝ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ համապատասխանաբար՝ պետական նախարարի, նախարարի, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարի և շրջվարչակազմի ղեկավարի (Ստեփանակերտի քաղաքապետի) առաջարկությամբ:¦ :

Հոդված 9. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
§3. Սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված կարգապահական տույժերը քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառում է նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը, իսկ Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի, նախարարության, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի, շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարի նկատմամբ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը՝ համապատասխանաբար՝ պետական նախարարի, նախարարի, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի ղեկավարի, շրջվարչակազմի ղեկավարի (Ստեփանակերտի քաղաքապետի) առաջարկությամբ :¦ :

Հոդված 10. Օրենքի 37-րդ հոդվածում`
1) 2-րդ կետի ¦թ§ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
§թ) Արցախի Հանրապետության կառավարության քննարկմանն է ներկայացնում քաղաքացիական ծառայությանն առնչվող համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերը.¦.
2) 5-րդ կետի երրորդ և չորորդ պարբերությունները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
§Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը §Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին¦ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ու ժամկետում, յուրաքանչյուր տարի կազմում ու Արցախի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում առաջիկա տարվա իր բյուջետային ֆինանսավորման հայտը (Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի ծախսերի նախահաշվի նախագիծը):
Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի բյուջետային ֆինանսավորման հայտի ցուցանիշների համաձայնեցումը և պետական բյուջեի նախագծում դրանց ներառումն իրականացվում է §Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին¦ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:¦ :

Հոդված 11. Օրենքի 38-րդ հոդվածի 2-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
§2. Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահին նշանակում է Արցախի Հանրապետության նախագահը, իսկ մյուս անդամներին Արցախի Հանրապետության նախագահը` քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահի ներկայացմամբ :¦ :

Հոդված 12. Օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել §և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի¦ բառերը :

Հոդված 13. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
§-մեկ երրորդը համապատասխան մարմնի ներկայացուցիչներ, իսկ Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի և նախարարության, նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական մարմնի, շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխատակազմի ղեկավարի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ և այդ աշխատակազմի ղեկավարի ատեստավորում անցկացնելու դեպքերում՝ նաև նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի (մարմնի) ներկայացուցիչներ.¦.

Հոդված 14. Օրենքի ամբողջ տեքստում, բացառությամբ 27-րդ հոդվածի 2-րդ կետում, 37-րդ հոդվածի 5-րդ կետի երկրորդ պարբերությունում ¦Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով§ բառերի և 9-րդ գլխի ¦Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն§ բառերը համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել §Արցախի Հանրապետություն բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով¦ :

Հոդված 15. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը :

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ


¦ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ§ ԼԵՌՆԱՅԻՆ
ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. §Քաղաքացիական ծառայության մասին¦ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀՕ-76 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 8-րդ հոդվածում՝
1) 1-ին մասի §ա¦ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
§ա) քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողներին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան, ինչպես նաև ավելի բարձր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան¦.
2) 5-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ պարբերություններից հանել §(բացառությամբ քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն դասային աստիճանի)¦ բառերը :

Հոդված 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածում՝
1) 1-ին մասի §բ¦ կետի §կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում¦ բառերը փոխարինել §կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում¦ բառերով, իսկ §կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ¦ բառերը փոխարինել §կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում (վերջին պահանջը կիրառվում է ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմած անձանց ստաժի հաշվարկման դեպքում)¦ բառերով.
2) 1-ին մասի §գ¦ կետի §առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում¦ բառերը փոխարինել §առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում¦ բառերով, իսկ §կամ առնվազն երեք տարվա¦ բառերը փոխարինել §կամ առնվազն երկու տարվա¦ բառերով.
3) 2-րդ մասի §ա¦ կետը §ստաժ¦ բառից հետո լրացնել §որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում¦ բառերով.
4) 2-րդ կետի §բ¦ կետը §ստաժ¦ բառից հետո լրացնել §որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում (վերջին պահանջը կիրառվում է ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմած անձանց ստաժի հաշվարկման դեպքում)¦ բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.
Քաղաքացիական ծառայության ստաժը չի ներառում սույն օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու, քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գտնվելու, ինչպես նաև օրենքի խախտմամբ համապատասխան մարմիններում մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը, մինչև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը հաստատելն աշխատած ողջ ժամանակաշրջանը:

Հոդված 4. Օրենքի 50-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
§3. Սույն հոդվածով սահմանված կարգով քաղաքացիական ծառայող համարված համապատասխան մարմինների աշխատողներին քաղաքացիական ծառայության առաջին համապատասխան դասային աստիճանը շնորհվում է քաղաքացիական ծառայության պաշտոնում նշանակվելու հետ միաժամանակ : ¦ :

Հոդված 5. Օրենքի 53-րդ, 54 և 59 հոդվածներն ուժը կորցրած ճանաչել :

Հոդված 6. Անցումային և եզրափակիչ դրույթներ
1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը :
2.Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը այն քաղաքացիական ծառայողներին, որոնք չեն անցել առաջին վերապատրաստում և /կամ/ առաջին ատեստավորում, համապատասխան դասային աստիճան շնորհվում է աշխատանքի անցնելուց հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելն աշխատանքի անցած քաղաքացիական ծառայողներին համապատասխան դասային աստիճան շնորհվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ երկշաբաթյա ժամկետում :

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

To top


Print   Add to Favorites
гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. Թումանյան 59