ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

Կրտսեր պաշտոնÝ»ñ


  Ինչպես դառնալ կրտսեր քաղաքացիական ծառայող


  Իրավական հիմք


  Թեստավորման անցկացման ժամանակացույց


  Թեստավորումը հաղթահարած քաղաքացիների ցանկ


  Հավաստագիր ունեցողների ցանկ


  Թեստավորման հարցաշարեր


Ð3Ûï3ñ3ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. Թումանյան 59