ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

Ատեստավորում

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³ï»ëï³íáñáõÙÁª
½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÇÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ ¿.
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÝÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý Ù»Ï »ññáñ¹Á »Ýóϳ ¿ å³ñï³¹Çñ ³ï»ëï³íáñÙ³Ý:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³ï»ëï³íáñáõÙÝ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ »ñ»ù ï³ñÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÇ ³ñï³Ñ»ñà ³ï»ëï³íáñáõÙÝ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ³ï»ëï³íáñáõÙÇó ³éÝí³½Ý Ù»Ï ï³ñÇ Ñ»ïá:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÇ ³ñï³Ñ»ñà ³ï»ëï³íáñáõÙÝ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ Ýñ³Ý å³ßïáÝÇ Ý߳ݳϻÉáõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ å³ßïáݳï³ñ ³ÝÓÇ å³ï׳鳵³Ýí³Í áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³ (µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ):Print   Add to Favorites
гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
1. ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ, ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ ¨ í»ñ³µÝ³Ï»óÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ å»ï

2. ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ÅÝÇ í³ñÇã

3. ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ü³Ë³·³ÑÇ ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ Ù³ëݳ·»ï

4. ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ïñïë»ñ å³ßïáÝ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳí³ëï³·Çñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ûëï³íáñáõÙ ³ÝóϳóÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ

5. ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¿ÏáÝáÙÇϳÛÇ ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý »Ýóϳéáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³Ï³½ÙÇ ýÇݳÝë³Ï³Ý ¨ ѳßí³å³Ñ³Ï³Ý ѳßí³éÙ³Ý µ³ÅÝÇ ·É˳íáñ ѳßí³å³Ñ

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇà 2