ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝ

1. È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á (³ÛëáõÑ»ï` ÊáñÑáõñ¹) ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ïñïë»ñ å³ßïáÝ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳí³ëï³·Çñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ûëï³íáñáõÙ (³ÛëáõÑ»ï` »ëï³íáñáõÙ) ³ÝóϳóÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ:
¸ÇÙáÕ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ÊáñÑáõñ¹ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕûñÁ`
- ¹ÇÙáõÙ (Ó¨Á ϳñ»ÉÇ ¿ í»ñóÝ»É ÊáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³Ï³½ÙÇó),
- ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É (Ó¨Á ϳñ»ÉÇ ¿ í»ñóÝ»É ÊáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³Ï³½ÙÇó),
- ûëï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í í׳ñÇ í׳ñáõÙÁ ѳí³ëïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ,
- Ù»Ï Éáõë³Ýϳñ` 3x4 ëÙ ã³÷ëÇ,
- ³ÝÓݳ·ñÇ Ï³Ù ³ÝÓÁ ѳëï³ïáÕ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃÇ å³ï×»ÝÁ, ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ ³ÝÓÇÝù` ݳ¨ ½ÇÝ·ñùáõÛÏÇ Ï³Ù ¹ñ³Ý ÷á˳ñÇÝáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ¨ ½áñ³Ïáã³ÛÇÝ ï»Õ³Ù³ë³ÛÇÝ Ïó³·ñÙ³Ý íϳ۳ϳÝÇ å³ï×»ÝÁ` µÝûñÇݳÏÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ:
»ëï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í í׳ñÁ 1000 (ѳ½³ñ) ¹ñ³Ù ¿, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ í׳ñ»É λÝïñáÝ³Ï³Ý ·³ÝÓ³å»ï³ñ³ÝÇ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ î¶´ ѳßí³ñϳÛÇÝ Ñ³ßÇí` 915013655013 §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝóϳóíáÕ Ã»ëï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ í׳ñ¦:
ö³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý ³Ù»Ý ûñ` µ³óÇ ß³µ³Ã ¨ ÏÇñ³ÏÇ ûñ»ñÇó:
¸ÇÙáõÙÝ»ñÇ ÁݹáõÝÙ³Ý í»ñçݳųÙÏ»ïÝ ¿ª 11.12.2018 Ã.:
»ëï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óñ³Í ÷³ëï³ÃÕûñÁ Ñ»ï ã»Ý í»ñ³¹³ñÓíáõÙ:
»ëï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ ¹ÇÙáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³Õ³ù³óÇ ÊáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³Ï³½ÙÇó Ïëï³Ý³ ùÝݳûñÃÇÏ, áñï»Õ Ýßí³Í ÏÉÇÝÇ Â»ëï³íáñÙ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý ûñÁ, ųÙÁ ¨ í³ÛñÁ:
»ëï³íáñÙ³Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í ûñÁ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ãÙ³ëݳÏó»Éáõ ϳ٠ûëï³íáñáõÙÁ ãѳÕóѳñ»Éáõ ¹»åùáõÙ Ýñ³Ýó ãÇ í»ñ³¹³ñÓíáõ٠»ëï³íáñÙ³Ý Ù³ëݳÏóáõÃÛ³ÝÁ ѳٳñ í׳ñ³Í ·áõÙ³ñÁ:
ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ »ëï³íáñÙ³ÝÁ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ »Ý ³ÝÓݳ·ñáí ϳ٠³ÝÓÁ ѳëï³ïáÕ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃáí:
»ëï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»É ó³ÝϳóáÕ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ѳñó³ß³ñ»ñÇÝ Í³ÝáóݳÉáõ ѳٳñ ϳñáÕ »Ý ³Ûó»É»É ÊáñÑñ¹Ç å³ßïáÝ³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûù¿ç (csc-nkr.net) ϳ٠¹ÇÙ»É ÊáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³Ï³½Ù (ù. êï»÷³Ý³Ï»ñï, ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇà 2, Ñ»é. 97-87-05):¸իտել նաեւ Թափուր պաշտոններ

Print   Add to Favorites
гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇà 2