ԼՂՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Կառուցվածք Գործունեություն Օրենսդրություն

гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝ

1. È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á (³ÛëáõÑ»ï` ÊáñÑáõñ¹) ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ïñïë»ñ å³ßïáÝ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳí³ëï³·Çñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ûëï³íáñáõÙ (³ÛëáõÑ»ï` »ëï³íáñáõÙ) ³ÝóϳóÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ:

¸ÇÙáÕ ÈÔÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ÊáñÑáõñ¹ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕûñÁ`

- ¹ÇÙáõÙ (Ó¨Á ϳñ»ÉÇ ¿ í»ñóÝ»É ÊáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³Ï³½ÙÇó),

- ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É (Ó¨Á ϳñ»ÉÇ ¿ í»ñóÝ»É ÊáñÑñ¹Ç ³ß˳ï³Ï³½ÙÇó),

- ûëï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í í׳ñÇ í׳ñáõÙÁ ѳí³ëïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ,

- Ù»Ï Éáõë³Ýϳñ` 3x4 ëÙ ã³÷ëÇ,

- ³ÝÓݳ·ñÇ Ï³Ù ³ÝÓÁ ѳëï³ïáÕ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃÇ å³ï×»ÝÁ, ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ ³ÝÓÇÝù` ݳ¨ ½ÇÝ·ñùáõÛÏÇ Ï³Ù ¹ñ³Ý ÷á˳ñÇÝáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ¨ ½áñ³Ïáã³ÛÇÝ ï»Õ³Ù³ë³ÛÇÝ Ïó³·ñÙ³Ý íϳ۳ϳÝÇ å³ï×»ÝÁ` µÝûñÇݳÏÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ:

»ëï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ ÊáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í í׳ñÁ 1000 (ѳ½³ñ) ¹ñ³Ù ¿, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ í׳ñ»É λÝïñáÝ³Ï³Ý ·³ÝÓ³å»ï³ñ³ÝÇ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ î¶´ ѳßí³ñϳÛÇÝ Ñ³ßÇí` 915013655013 §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ïñïë»ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝóϳóíáÕ Ã»ëï³íáñÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ í׳ñ¦ :

ö³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý ³Ù»Ý ûñ` µ³óÇ ß³µ³Ã ¨ ÏÇñ³ÏÇ ûñ»ñÇó:

¸իտել նաեւ Թափուր պաշտոններ

Print   Add to Favorites
гÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

Հետադարձ կապ

   civil.service@mail.ru

   (047) 94 18 86

   öáÕ. ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇà 2